Artikel 1. DEFINITIES

 1. Manja’s Praktijk: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Manja’s Praktijk op enigerlei wijze verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties. 
 2. Deelnemer: de wederpartij van  Manja’s Praktijk  die een product of dienst afneemt. 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Manja’s Praktijk als opdrachtnemer optreedt. 
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Manja’s Praktijk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. TRAININGEN 

 1. In het geval er bij deelname aan een training een gratis en vrijblijvende telefonische intake vooraf gaat aan deelname, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/kennismakingsgesprek. 
 2. Het staat Manja’s Praktijk vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de training. 
 3. Deelnemers zijn ingeschreven voor een training van Manja’s Praktijk wanneer ze of eenduidig per telefoon of e-mail te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training met de vraag of Manja’s Praktijk de inschrijving en factuur administratief willen afhandelen. 
 4. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen / 10 werkdagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. De deelnemer kan uitsluitend aan de training deelnemen als vooraf de factuur is voldaan binnen de betalingstermijn. 
 5. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben. 
 6. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Manja’s Praktijk dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de betaling verlaat is. Bij creditering zal Manja’s Praktijk de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten. 
 7. Annuleren van een training kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 14 dagen / 10 werkdagen na inschrijving heeft de deelnemer bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering. Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelden en 1 week voor de start van de training wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week voor de startdatum van de training is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan. 
 8. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats. 
 9. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan het Manja’s Praktijk, wordt slechts €100 administratiekosten gerekend. Dit bedrag is te voldoen door degene die annuleert. De voorgedragen kandidaat ontvangt een nieuwe factuur en dient het volledige bedrag voor deelname aan de betreffende training voor aanvang te voldoen. 
 10. Het verzetten of verschuiven van deelname aan een training naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Manja’s Praktijk en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.  
 11. Manja’s Praktijk heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een of meerdere trainingsdata, met opgave van redenen, te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Manja’s Praktijk vergoedt maximaal het reeds betaalde bedrag voor de geannuleerde training. 

Artikel 4. INDIVIDUELE CONSULTEN 

 1. Onder individuele consulten wordt coaching en mindfulness 1-op-1 verstaan. Zowel losse sessies als meerdere consulten in een groter traject/pakket. 
 2. Voor aanvang van een individueel traject vindt een gratis en vrijblijvende telefonische of face to face intake plaats. 
 3. Het staat Manja’s Praktijk vrij om op basis van het intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan een coachtraject. Het staat ook de kandidaat vrij om zonder opgaaf van reden niet verder te gaan na de intake. 
 4. Na akkoord en voor aanvang van de eerste afspraak ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen / 10 werkdagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. 
 5. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben. 
 6. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. 
 7. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Manja’s Praktijk dan vrij een andere afspraak in te plannen op de gereserveerde dag/tijd. 
 8. Annuleren van een individueel traject of consult kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 14 dagen / 10 werkdagen na factuurdatum heeft de deelnemer bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering. Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelden en 1 week voor aanvang van het traject wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week voor de startdatum van de het traject is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan. 
 9. Bij voortijdig afbreken of missen van afspraken vindt geen restitutie plaats. 
 10. Individuele afspraken kunnen tot maximaal 24 uur tevoren kosteloos worden afgezegd, telefonisch of per sms. 
 11. Indien de individuele sessie korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 50% in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer niet komt opdagen voor de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht. 
 12. Het verzetten of verschuiven van afspraken naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Manja’s Praktijk en na betaling van de bijbehorende administratiekosten. 
 13. Manja’s Praktijk heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele afspraak, zonder opgaaf van reden, te verzetten. 
 14. Bij creditering zal Manja’s Praktijk de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten. 

Programma’s in opdracht door derden

Geregeld worden programma’s ontwikkeld en uitgevoerd op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.